Topluma Enerji ve İlham Verme Misyonuna Sahip Bir Şirket Olmak

Günümüz iş dünyasında sadece kâr elde etmek artık yeterli görülmüyor. İşletmeler, topluma karşı sorumluluklarını üstlenerek sosyal etki yaratma yolunda önemli adımlar atıyor. Bu anlayışla, yaratıcı bir sektörde faaliyet gösteren Creatys kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirerek topluma ilham ve enerji verme misyonunu daha da önceliklendirerek, hem iş dünyasına hem de topluma katkı sağlamayı hedefliyor ve bunu hali hazırda gerçekleştiriyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin faaliyetlerinin toplumsal ve çevresel etkilerini göz önünde bulundurduğu bir yaklaşımdır.

Creatys, KSS’nin sadece bir sorumluluk olmadığına, aynı zamanda bir fırsat olduğuna inanıyor. Şirketin KSS stratejisi, toplumun enerjisini artırmayı ve ilhamını tetiklemeyi hedefliyor.

Photo by sebastiaan stam / person performing on stage

Genç Yeteneklere Destek

Creatys, yaratıcılığın geleceğini şekillendirecek genç yeteneklere kapılarını açıyor. Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan yeni nesillerin yetişmesi fikrinden ilham alarak, atölye çalışmaları, eğitim programları ve staj imkanları sunarak gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaya hazırlanıyor.

Toplumsal Farkındalık Projeleri

Creatys, iletişim gücünü toplumsal konularda farkındalık yaratmak için kullanıyor. Sosyal adalet, çevre koruma, eşitlik gibi konularda hazırladığı videolar ve fotoğraf projeleriyle toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyor. Bu projeler, sadece güzel görüntüler sunmakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal değişimin itici gücü olarak pozitif enerji vermek üzere tasarlanıyor.

Çevre Dostu Yaklaşım

Creatys, yaratıcılığını sürdürülebilirlikle birleştiriyor. İçeriklerinde enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan üretim yöntemlerine vurgu yaparak çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik konusunu içeren içerikler üreterek toplumu çevre bilincine teşvik ediyor.

Sanat ve Kültüre Destek

Creatys, sanatın ve kültürün toplumu şekillendiren güçler olduğuna inanıyor. Bu nedenle, yerel sanatçıları projelerinde yer vererek destekliyor ve kültürel etkinliklere sponsorluk yaparak toplumsal yaratıcılığın gelişimine katkıda bulunuyor.

people laughing and talking outside during daytime

Sosyal Yardımlaşma

Creatys, toplumun daha iyi bir geleceğe ulaşmasına yardımcı olmak için sosyal yardım projelerine de destek veriyor. Dezavantajlı gruplara yönelik projelerle yardımlaşma ve dayanışma değerlerini yaşatıyor.

Creatys, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını yaratıcılığıyla birleştirerek toplumun enerjisine ve ilhamına dokunan bir şirket olmaktan ilham alıyor. İş dünyasına ve genç yeteneklere ilham vererek, toplumsal değişimin itici gücü olmak istiyor.

Creatys’in yolu, sadece estetik değil, aynı zamanda anlamlı bir sosyal etki yaratmaktan geçiyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, şirketlerin sosyal ve çevresel kaygıları iş operasyonlarına ve paydaşlarıyla etkileşimlerine entegre ettiği bir yönetim kavramıdır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Nedir?

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), bir şirketin kendisine, paydaşlarına ve halka karşı sosyal olarak sorumlu olmasına yardımcı olan kendi kendini düzenleyen bir iş modelidir. Kurumsal vatandaşlık olarak da adlandırılan kurumsal sosyal sorumluluğu uygulayarak şirketler, ekonomik, sosyal ve çevresel dahil olmak üzere toplumun tüm yönleri üzerinde sahip oldukları etkinin bilincinde olabilirler.

KSS ile meşgul olmak, normal iş akışında, bir şirketin topluma ve çevreye olumsuz katkıda bulunmak yerine toplumu ve çevreyi geliştirecek şekilde çalıştığı anlamına gelir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, şirketlerin sosyal ve çevresel kaygıları iş operasyonlarına ve paydaşlarıyla etkileşimlerine entegre ettiği bir yönetim kavramıdır.

 • Kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin toplumu ve çevreyi bozmak yerine geliştirecek şekilde çalışmak için uyumlu bir çaba gösterdiği bir iş modelidir.
 • KSS, şirketler için olumlu bir marka imajını teşvik etmenin yanı sıra toplumun çeşitli yönlerini geliştirmeye yardımcı olabilir.
 • Kurumsal sorumluluk programları da işyerinde moral yükseltebilir.
 • KSS genellikle dört kategoriye ayrılır: çevresel etkiler, etik sorumluluk, hayırsever çabalar ve finansal sorumluluklar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğu Anlamak (KSS)

Kurumsal sosyal sorumluluk, şirkete ve sektöre bağlı olarak birçok biçim alabilen geniş bir kavramdır. KSS programları, hayırseverlik ve gönüllü çabalar sayesinde işletmeler markalarını güçlendirirken topluma fayda sağlayabilir.

Bir şirketin sosyal olarak sorumlu olması için öncelikle kendisine ve hissedarlarına karşı sorumlu olması gerekir. KSS programlarını benimseyen şirketler, işlerini genellikle topluma geri verebilecekleri noktaya kadar büyütmüşlerdir. Bu nedenle, KSS tipik olarak büyük şirketler tarafından uygulanan bir stratejidir. Ne de olsa, bir şirket ne kadar görünür ve başarılı olursa, akranları, rekabeti ve endüstrisi için etik davranış standartları belirlemek için o kadar fazla sorumluluğa sahiptir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Türleri

Genel olarak, kurumsal sosyal sorumluluğun dört ana türü vardır. Bir şirket bunlardan herhangi biriyle ayrı ayrı meşgul olmayı seçebilir ve bir alana katılım eksikliği, bir şirketin sosyal olarak sorumlu olmasını zorunlu olarak dışlamaz.

Çevresel Sorumluluk

Çevresel sorumluluk, doğa ananın korunmasına dayanan kurumsal sosyal sorumluluğun temel direğidir. Bir şirket, optimum operasyonlar ve ilgili nedenlerin desteklenmesi yoluyla, doğal kaynakları operasyonlarından öncekinden daha iyi terk etmesini sağlayabilir. Bir şirket çevre yönetimini şu yollarla sürdürebilir:

 • Üretim süreci boyunca kirliliği, atıkları, doğal kaynak tüketimini ve emisyonları azaltmak.
 • Müşterileri ile yeniden kullanım uygulamalarını teşvik etmek de dahil olmak üzere, süreçleri boyunca mal ve malzemelerin geri dönüşümü.
 • Doğal kaynakları yenileyerek veya şirketin etkisini nötralize etmeye yardımcı olabilecek nedenleri destekleyerek olumsuz etkilerin Dengelenmesi. Örneğin, ağaçları ormansız hale getiren üretici aynı miktarda veya daha fazla miktarda ekim yapmayı taahhüt edebilir.
 • Emisyon ve kirlilik üzerinde en az etkiye sahip yöntemleri seçerek malları bilinçli bir şekilde dağıtmak.
 • Bu değerleri geliştiren ürün grupları oluşturmak. Örneğin, gazlı çim biçme makinesi sunan bir şirket, elektrikli bir çim biçme makinesi tasarlayabilir.

Etik Sorumluluk

Etik sorumluluk, adil ve etik bir şekilde hareket etmeye dayanan kurumsal sosyal sorumluluğun temel direğidir. Müşteriler tarafından dış güçler veya talepler etik hedefleri şekillendirebilse de, şirketler genellikle kendi standartlarını belirler. Etik sorumluluk örnekleri şunları içerir:

 • Yaş, ırk, kültür veya cinsel yönelim ne olursa olsun her tür müşteride adil muamele.
 • Zorunlu asgarilerin üzerinde olumlu ücret ve faydalar dahil olmak üzere tüm çalışanlara olumlu muamele. Bu, kişisel farklılıklardan bağımsız olarak tüm bireyler için adil istihdam değerlendirmesini içerir.
 • Farklı ırklardan, cinsiyetlerden, gazi statülerinden veya ekonomik statülerden farklı tedarikçilerden yararlanmak için satıcı kullanımının genişletilmesi.
 • İşletme endişelerinin yatırımcılara zamanında ve saygılı bir şekilde dürüstçe açıklanması. Her zaman zorunlu olmasa da, bir şirket dış paydaşlarla olan ilişkisini yasal olarak gerekli olanın ötesinde yönetmeyi seçebilir.

Hayırsever Sorumluluk

Hayırsever sorumluluk, bir şirketin nasıl davrandığını ve topluma nasıl katkıda bulunduğunu meydan okuyan kurumsal sosyal sorumluluğun temel direğidir. En basit haliyle hayırsever sorumluluk, bir şirketin kaynaklarını dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için nasıl harcadığını ifade eder. Buna şunlar dahildir:

 • Bir şirketin hayır kurumlarına veya inandığı nedenlere kar bağışlayıp bağışlamadığı.
 • Bir şirketin yalnızca şirketle hayırsever olarak uyumlu tedarikçiler veya satıcılarla işlem yapıp girmediği.
 • Bir şirketin çalışanların hayırsever çabalarını izin veya eşleşen katkılar yoluyla destekleyip desteklemediği.
 • Bir şirketin bağış toplama etkinliklerine sponsor olup olmadığı veya toplulukta varlığı olup olmadığı.

Mali Sorumluluk

Finansal sorumluluk, yukarıdaki üç alanı birbirine bağlayan kurumsal sosyal sorumluluğun temel direğidir. Bir şirket daha çevreci, etik ve hayırsever odaklı planlar yapabilir; ancak, bu planları programların, bağışların veya ürün araştırmalarının finansal yatırımları yoluyla desteklemelidir. Buna şunlara yapılan harcamalar dahildir:

 • Sürdürülebilirliği teşvik eden yeni ürünler için araştırma ve geliştirme.
 • Farklı bir işgücü sağlamak için farklı yetenek türlerini işe almak.
 • Çalışanları DEI, sosyal farkındalık veya çevresel kaygılar konusunda eğiten girişimler.
 • Daha pahalı olabilecek ancak daha büyük KSS sonuçları veren süreçler.
 • Dış denetimler de dahil olmak üzere şeffaf ve zamanında finansal raporlamanın sağlanması.

Bazı kurumsal sosyal sorumluluk modelleri finansal sorumluluğu gönüllülük duygusuyla değiştirir. Aksi takdirde, çoğu model hala çevresel, etik ve hayırseverliği KSS türleri olarak içerir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları

KSS topluluk için ne kadar önemliyse, bir şirket için de aynı derecede değerlidir. KSS faaliyetleri, çalışanlar ve şirketler arasında daha güçlü bir bağ kurmanıza, moralinizi yükseltmelerine ve hem çalışanların hem de işverenlerin çevrelerindeki dünyaya daha bağlı hissetmelerine yardımcı olabilir. Gezegene olan olumlu etkilerin yanı sıra, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluklarını sürdürmelerinin bazı ek nedenleri var.

Marka Bilinleştirme

Journal of Consumer Psychology’de yayınlanan bir araştırmaya göre, tüketicilerin, kaliteli ürünler sunma yeteneği sergileyen şirketler yerine, müşterilerine fayda sağlamak için hareket eden bir şirkete karşı olumlu davranma olasılığı daha yüksektir.

Müşteriler, şirketlerin toplulukları üzerindeki etkilerinin giderek daha fazla farkına varıyor ve birçoğu artık satın alma kararlarını bir işletmenin KSS yönüne dayandırıyor. Bir şirket KSS ile daha fazla meşgul olduğundan, olumlu marka bilinirliği alma olasılığı daha yüksektir.

Yatırımcı İlişkileri

Boston Consulting Group tarafından yapılan bir araştırmada, çevresel, sosyal veya yönetişim konularında lider olarak kabul edilen şirketler, rakiplerine göre %11 değerleme primine sahipti. Bir avantaj elde etmek ve piyasadan daha iyi performans görmek isteyen şirketler için, KSS stratejilerini yürürlüğe koymak, yatırımcıların bir kuruluş hakkında nasıl hissettiklerini ve şirketin değerini nasıl gördüklerini iyileştirme eğilimindedir.

Çalışan Bağlılığı

Texas A&M, Temple ve Minnesota Üniversitesi’nden profesyoneller tarafından yapılan bir başka araştırma, CSR- ile ilgili uyumlu firmaların ve çalışanların, çalışanları elde tutmayı güçlendiren -finansal olmayan iş faydaları olarak hizmet ettiğini buldu. İşçilerin inandıkları bir şirkette takılma olasılıkları daha yüksektir. Bu da çalışan devir hızını, hoşnutsuz çalışanları ve yeni bir çalışanın toplam maliyetini azaltır.

Risk Azaltma

Şirketler, KSS uygulamalarına bağlı kalarak, sıkıntılı durumlardan kaçınarak riski azaltabilirler. Bu, çalışan gruplarına karşı ayrımcılık, doğal kaynakları göz ardı etme veya şirket fonlarının etik olmayan kullanımı gibi olumsuz faaliyetlerin önlenmesini içerir. Bu tür bir faaliyetin, şirkete finansal olarak zarar verebilecek veya olumsuz haber başlıklarına maruz bırakabilecek davalara, davalara veya yasal işlemlere yol açması muhtemeldir.

KSS stratejilerini stratejik olarak değerlendirmek zor olabilir, çünkü tüm faydalar finansal olarak şirkete çevrilemez. Örneğin, bir şirketin marka imajına 1 milyon ağaç dikmenin olumlu etkisini değerlendirmek çok zor olabilir.

ISO 26000

2010 yılında Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluğu uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir dizi gönüllü standart olan ISO 26000’i yayınladı. Diğer ISO standartlarının aksine, ISO 26000 gereksinimlerden ziyade rehberlik sağlar çünkü KSS’nin doğası nicelden daha kalitatiftir ve standartları sertifikalandırılamaz.

ISO 26000, sosyal sorumluluğun ne olduğunu açıklığa kavuşturur ve kuruluşların KSS ilkelerini pratik eylemlere dönüştürmesine yardımcı olur. Standart, faaliyetleri, büyüklükleri veya konumları ne olursa olsun, her tür kuruluşa yöneliktir. Ve dünyanın dört bir yanından birçok önemli paydaş ISO 26000’in geliştirilmesine katkıda bulunduğundan, bu standart uluslararası bir fikir birliğini temsil eder.

Bir Şirket Neden KSS Stratejileri Uygulamalı?

Birçok şirket, müşterilerin daha etik olduğunu düşündükleri markalarla iş yapma olasılıklarının daha yüksek olacağına inanarak KSS’yi marka imajlarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bu anlamda KSS faaliyetleri kurumsal halkla ilişkilerin önemli bir bileşeni olabilir. Aynı zamanda, bazı şirket kurucuları da mahkumiyetleri nedeniyle KSS’ye girmeye motive oluyor.

CSR Neden Önemlidir?

KSS’ye doğru hareketin birçok alanda etkisi oldu. Örneğin, birçok şirket, yenilenebilir enerji kaynakları kurmak veya karbon ofsetleri satın almak gibi önlemler yoluyla operasyonlarının çevresel sürdürülebilirliğini iyileştirmek için adımlar attı. Tedarik zincirlerini yönetirken, çocuk işçiliği ve kölelik gibi etik olmayan emek uygulamalarına olan bağımlılığı ortadan kaldırmak için de çaba sarf edilmiştir.

KSS programları genellikle büyük şirketler arasında en yaygın olmasına rağmen, küçük işletmeler ayrıca yerel hayır kurumlarına bağış yapmak ve yerel etkinliklere sponsor olmak gibi daha küçük- ölçekli programlar aracılığıyla KSS’ye katılırlar.

KSS’nin Faydaları Nelerdir?

CRS girişimleri, bir iş faaliyetinin bulunduğu topluma, doğaya ve topluma doğrudan faydalar yoluyla dünya üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmaya çalışır. Ayrıca, bir şirket girişimler yoluyla iç faydalar yaşayabilir.

Şirketlerinin iyi amaçları teşvik ettiğini bilerek, çalışan memnuniyeti artabilir ve personel elde tutma güçlendirilebilir. Buna ek olarak, toplumun üyelerinin, iş kapsamının ötesinde daha bilinçli bir olumlu etki yaratmaya çalışan şirketlerle işlem yapmayı seçme olasılığı daha yüksek olabilir.

4 CSR Türü Nedir?

KSS girişimleri genellikle dört kategoriye ayrılır: çevresel, hayırsever, etik ve ekonomik sorumluluk. Çevresel girişimler doğal kaynakların korunmasına odaklanırken, hayırsever girişimler bir işletmeyle ilgili olmayabilecek değerli amaçlara bağış yapmaya odaklanır. Etik sorumluluk, adil ve dürüst iş operasyonlarını sağlarken, ekonomik sorumluluk yukarıdaki hedeflerin mali desteğini teşvik eder.

Başarıyı finansal sonuçların ötesinde ölçmeye çalışan şirketler, kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerini benimseyebilir. Bu stratejiler, sattıkları ürünlerin ötesine geçen çevresel, etik, hayırsever ve mali sorumluluğu hedefleyebilir. CSR, dünyayı müşterilerle işlem yapmanın ötesinde daha iyi bir yer haline getirmeyi amaçlamaktadır ve şirkete özel faydalar da sağlayabilir.


Photo by Clark Tibbs - Do Something Great neon sign

Kaynaklar:

Investopedia
Investopedia is the world's leading source of financial content on the web, ranging from market news to retirement strategies, investing education to insights from advisors.
investopedia social share default ab113c8afd9a439dbc4c68b1926292f4 Creatys SEO, Web Tasarım - Creatys Dijital Performans - İçerik Tasarım, SEO Servisleri https://tys.net.tr/wp-content/uploads/2023/12/cropped-creatys-logoArtboard-1711x1-1.png Kurumsal Sosyal Sorumluluk

UNIDO | United Nations Industrial Development Organization
UNIDO, is a specialized agency in the United Nations system, headquartered in Vienna. The Organization’s objective is the promotion and acceleration of industrial development in developing countries and countries with economies in transition and the promotion of international industrial cooperation.
image2 Creatys SEO, Web Tasarım - Creatys Dijital Performans - İçerik Tasarım, SEO Servisleri https://tys.net.tr/wp-content/uploads/2023/12/cropped-creatys-logoArtboard-1711x1-1.png Kurumsal Sosyal Sorumluluk